Hoạt động gần đây của trang web

22:40, 28 thg 10, 2012 Hung Trinh Tuan đã đính kèm 278-2012-qd-sldtbxh-tc.pdf vào Tài nguyên
22:39, 28 thg 10, 2012 Hung Trinh Tuan đã đính kèm 277-2012-qd-sldtbxh-tc.pdf vào Tài nguyên
22:39, 28 thg 10, 2012 Hung Trinh Tuan đã đính kèm 279-2012-qd-sldtbxh-tc.pdf vào Tài nguyên
02:24, 13 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan đã cập nhật 158-decuong.doc
02:21, 13 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan đã cập nhật 158-decuong.doc
02:16, 13 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan đã cập nhật 158-bieumau-bc.xls
02:14, 13 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan đã cập nhật 158-bieumau-bc.xls
02:13, 13 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan đã cập nhật 158-decuong.doc
02:11, 13 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan đã đính kèm 158-decuong.doc vào Tài nguyên
02:11, 13 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan đã đính kèm 158-bieumau-bc.xls vào Tài nguyên
23:57, 7 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan đã cập nhật tk-chat-luongcb.xls
23:57, 7 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan đã cập nhật tk-chat-luongcb.xls
23:57, 7 thg 6, 2012 Hung Trinh Tuan đã đính kèm tk-chat-luongcb.xls vào Tài nguyên
19:09, 17 thg 4, 2012 Hung Trinh Tuan đã cập nhật PHUONG HUONG DAI HOI LAN VI-DANG LAM-lan 2.doc
19:09, 17 thg 4, 2012 Hung Trinh Tuan đã cập nhật VAN KIEN NHIEM KY V-GOP Y-LAN 2.doc
19:08, 17 thg 4, 2012 Hung Trinh Tuan đã đính kèm PHUONG HUONG DAI HOI LAN VI-DANG LAM-lan 2.doc vào Tài nguyên
19:08, 17 thg 4, 2012 Hung Trinh Tuan đã đính kèm VAN KIEN NHIEM KY V-GOP Y-LAN 2.doc vào Tài nguyên
20:24, 2 thg 4, 2012 Hung Trinh Tuan đã cập nhật dang-ky-nhu-cau-tuyen-dung-2012.xls
20:24, 2 thg 4, 2012 Hung Trinh Tuan đã cập nhật dang-ky-nhu-cau-tuyen-dung-2012.xls
20:24, 2 thg 4, 2012 Hung Trinh Tuan đã đính kèm dang-ky-nhu-cau-tuyen-dung-2012.xls vào Tài nguyên
20:23, 2 thg 4, 2012 Hung Trinh Tuan đã cập nhật mau_ke_khai_theo_ND68.doc
00:32, 10 thg 11, 2011 Hung Trinh Tuan đã đính kèm mau_ke_khai_theo_ND68.doc vào Tài nguyên
02:09, 2 thg 11, 2011 Hung Trinh Tuan đã cập nhật 68_2011_ND-CP_11214107.pdf
02:09, 2 thg 11, 2011 Hung Trinh Tuan đã đính kèm 68_2011_ND-CP_11214107.pdf vào Tài nguyên
20:11, 30 thg 10, 2011 Hung Trinh Tuan đã cập nhật phieu_danh_gia_cong chuc_2010.doc