Trang chủ‎ > ‎

Bản tin

Thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản và thu nhập năm2009

đăng 03:34, 26 thg 10, 2009 bởi Hung Trinh Tuan   [ đã cập nhật 03:53, 26 thg 10, 2009 ]

Căn cứ Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về minh bạch Tài sản và thu nhập.

Căn cứ Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản và thu nhập;

Căn cứ Thông báo số 04/2009/TB-BCĐ ngày 22/4/2009 của Ban Chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng về công tác kê khai tài sản, thu nhập theo nghị định 37/2007/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc:

 1. Đối với những người đã kê khai lần đầu cho tiến hành kê khai bổ sung theo mẫu kê khai bổ sung của Nghị định 37/2007/NĐ-CP.
 2. Đối với những người thuộc diện phải kê khai nhưng chưa tiến hành kê khai lần đầu thì cho kê khai mới theo phiếu kê khai lần đầu của Nghị định 37/2007/NĐ-CP. Bản kê khai phải được ghi đầy đủ các mục và ký vào từng trang trước khi ký và ghi rõ họ tên ở cuối bản kê khai.
 3. Để đảm bảo đúng đối tượng, quy trình và tính chính xác của bản kê khai tài sản và thu nhập, đề nghị thủ trưởng các phòng, ban đơn vị trực tiếp rà soát và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Đối tượng:
 1. Trưởng, phó phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
 2. Trưởng phó phòng, ban trực thuộc đơn vị hiện đang hưởng phụ cấp chức vụ từ 0,2 trở lên
 3. Những người được phân công làm việc ở những vụ trí công tác sau:
  • Thanh tra
  • Kế toán
  • Thủ quỹ
  • Thủ kho
  • Mua sắm vật tư, tài sản, phương tiện
  • Cấp phát vật tư, nhiên liệu và trang thiết bị
Thời gian nộp về Sở (Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2009.
click here

- Nghị định 37 và các văn bản liên quan, mẫu danh sách đối tượng

- Kê khai lần đầu
- Kê khai bổ sung

1-1 of 1