Trang chủ

Bản tin

  • Thực hiện Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản và thu nhập năm2009 Căn cứ Nghị định 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về minh bạch Tài sản và thu nhập. Căn cứ Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản và thu nhập; Căn cứ Thông báo số 04/2009/TB-BCĐ ngày 22/4/2009 của Ban Chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng về công tác kê khai tài sản, thu nhập theo nghị định 37/2007/NĐ-CP trên địa ...
    Được đăng 03:53, 26 thg 10, 2009 bởi Hung Trinh Tuan
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »
Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
Comments